Kierowca zawodowy

UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Osoby chcące podjąć pracę w charakterze zawodowego kierowcy, prowadzącego pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t lub autobus muszą posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz uzyskać dodatkową kwalifikację związaną z przewozem osób lub rzeczy.


RODZAJE SZKOLEŃ

Rodzaj kwalifikacji Liczba godzin łącznie Część podstawowa – zajęcia teoretyczne Część specjalistyczna – zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Wstępna 280 195 65 16 4/2*
Wstępna przyspieszona 140 97 33 8 2/1*
Uzupełniająca 70 - 65 5 -
Uzupełniająca przyspieszona 35 - 33 2,5 -

* mniejsza liczba oznacza czas szkolenia z wykorzystaniem symulatoraKWALIFIKACJA WSTĘPNA

Jest to szkolenie teoretyczne obejmujące 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 16 godzin zajęć praktycznych i 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacja kończy się egzaminem. Opisane uprawnienie dokumentowane jest wpisem do prawa jazdy.KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie programu na przewóz rzeczy i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, musi odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą na przewóz osób. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej.


Kierowcy, po ukończeniu 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D) mogą skorzystać z KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ.

Jeśli rozszerzają uprawnienia, zobowiązani są ukończyć KWALIFIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ.


SZKOLENIA OKRESOWE

Kierowca obowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania prawa jazdy.