PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Od 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).


Wykaz dokumentów składanych przez kandydata przed rozpoczęciem kursu:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (do wypełnienia w Starostwie lub u nas w OSK),
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- kolorowa fotografia o wym. 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej częsci barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawaiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi własami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E.